ท่องแดนพุทธภูมิ ชุดที่ 1 วันที่ 3-5 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2558

 

ท่องแดนพุทธภูมิ ชุดที่ 2 วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2558

 

ท่องแดนพุทธภูมิ ชุดที่ 3 วันที่ 9-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2558 

 

ท่องแดนพุทธภูมิ ชุดที่ 4 วันที่ 12-14 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2558