กัณฑ์เทศน์หลวงปู่บวร กลาง

 

Download Name Play Size Duration
download 170129_001
ธรรมเมา...ทำลายตนและผู้อื่น บุญบ้านแม่คำผาย บ้านสะอาด โพธิ์ชัย

13.6 MB 19:44 min
download 170127_001
บุญบ้าน บุญต่ออายุ ร้านวิชิตการยาง กทม

11.8 MB 17:10 min
download 170103_001
โชคดี ใจดี สวัสดีปีใหม่ บุญบ้านช่างอางค์ สะอาด โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด

7 MB 10:09 min
download 170102_001
สวัสดีปีใหม่ ตั้งต้นชีวิตใหม่ บุญบ้านคุณพ่อเสถียร ธงทอง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด

14.3 MB 20:47 min
download 170101_001
ทำบุญปีใหม่ สวัสดีปีใหม่

30 MB 43:44 min
download 161218_001
ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ...ลาแดนพุทธภูมิ (บนรถ)

25.1 MB 36:29 min
download 161217_001
บำเพ็ญทุกกรกริยา ภูเขาดงคสิริ อินเดีย

19.4 MB 28:12 min
download 161216_002
ดับรูป....ดับเพลิงทุกข์ ณ สถูปกูฏาคาร ป่ามหาวัน ไวสาลี อินเดีย

19.6 MB 28:30 min
download 161216_001
จิตยิ่ง ศีลยิ่ง ปัญญายิ่ง (บนรถมุ่งหน้าไวสาลี อินเดีย

50 MB 1:12:50 min
download 161212_001
อริยะชน....ผู้ไม่มีทุกข์ (บนรถ) เดินทางสู่สาวัตถี อินเดีย

43 MB 1:02:37 min
download 161214_002
การอุบัติบังเกิดของพระพุทธเจ้าเป็นของหาได้ยาก ณ ลุุมพินีวัน เนปาล

33 MB 48:05 min
download 161213_001
มรรคคือทางดำเนินของชีวิต ณ พระมูลคันธกุฎี วัดพระเชตวันมหาวิหาร สาวัตถี อินเดีย

27 MB 39:21 min
download 161215_001
วิมุติธรรม (บนรถตอนเช้า มุ่งหน้าสู่กุสินารา อินเดีย)

37.2 MB 54:12 min
download 161215_002
ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ณ สถูปพุทธปรินิพาน กุสินารา อินเดีย

30.3 MB 44:05 min
download 161211_001
กงล้อแห่งธรรม ณ ธัมเมกขสถูป สารนาท พาราณสี อินเดีย

20.8 MB 30:17 min
download 161210_001
ละชั่ว ทำดี ชำระจิตใจ ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร ราชคฤห์

28.9 MB 42:01 min
download 161210_002
พระมหาศาสดาองค์เอกของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ณ มูลคันธกุฏี เขาคิชกูฏ

24.8 MB 36:04 min
download 161209_002
กายทับจิตปิดบังธรรม ณ สถูปบ้านนางสุชาดา พุทธคยา อินเดีย

28.1 MB 40:56 min