กัณฑ์เทศน์หลวงปู่บวร กลาง

 

Download Name Play Size Duration
download 170708_001
อาสาฬหบูชา...ผู้ถึงพระรัตนตรัย(เช้า)

15.2 MB 22:09 min
download 170526_001
การบูชาในพระพุทธศาสนา งานบำเพ็ญกุศลถวายหลวงปู่สุข สุจิตโต ณ วัดป่าเหล่าหลวง ร้อยเอ็ด

46.2 MB 1:07:18 min
download 170515_001
มรณสติ(ค่ำ) งานพระราชทานเพลิงศพ พระอุดมญาณโมลี(จันทร์ศรี จันททีโป) ณ วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี

37 MB 53:54 min
download 170510_001
วิสาขบูชา ๑๐ พ.ค ๒๕๖๐(ค่ำ)

34.1 MB 49:35 min
download 170501_003
ธรรมะปลุกใจให้ตื่น(ค่ำ) งานบูรพาจารย์ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หลวงปู่ศรี มหาวีโร ณ พระมหาเจดีย์ศรีชัยมงคล

40.1 MB 58:23 min
download 170429_001
พุทธบุตร(ค่ำ) วป.สุวรรณบรรพต เหล่าโพนงาม

43.6 MB 1:03:28 min
download 170414_002
เมตตาธรรมค้ำจุนโลก แสดงธรรมสมโภชงานยกฉัตรทองคำ พระธาตุฮวมแฮง วัดป่าหนองใต้

40.6 MB 59:07 min
download 170318_001
ดับเพลิงทุกข์...นิพพาน(ค่ำ) งานฉลองอายุวัฒนมงคล ๗๖ ปี หลวงปู่บุญจันทร์(ดำ) สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ อำเภอกู่แก้ว อุดรธานี

45.3 MB 1:06:01 min
download 170316_001
ธรรมสังเวช (ค่ำ) ณ วัดคงคา บางใหญ่ นนทบุรี

16.7 MB 24:21 min
download 170129_001
ธรรมเมา...ทำลายตนและผู้อื่น บุญบ้านแม่คำผาย บ้านสะอาด โพธิ์ชัย

13.6 MB 19:44 min
download 170127_001
บุญบ้าน บุญต่ออายุ ร้านวิชิตการยาง กทม

11.8 MB 17:10 min
download 170103_001
โชคดี ใจดี สวัสดีปีใหม่ บุญบ้านช่างอางค์ สะอาด โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด

7 MB 10:09 min
download 170102_001
สวัสดีปีใหม่ ตั้งต้นชีวิตใหม่ บุญบ้านคุณพ่อเสถียร ธงทอง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด

14.3 MB 20:47 min
download 170101_001
ทำบุญปีใหม่ สวัสดีปีใหม่

30 MB 43:44 min
download 161218_001
ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ...ลาแดนพุทธภูมิ (บนรถ)

25.1 MB 36:29 min
download 161217_001
บำเพ็ญทุกกรกริยา ภูเขาดงคสิริ อินเดีย

19.4 MB 28:12 min
download 161216_002
ดับรูป....ดับเพลิงทุกข์ ณ สถูปกูฏาคาร ป่ามหาวัน ไวสาลี อินเดีย

19.6 MB 28:30 min
download 161216_001
จิตยิ่ง ศีลยิ่ง ปัญญายิ่ง (บนรถมุ่งหน้าไวสาลี อินเดีย

50 MB 1:12:50 min
download 161212_001
อริยะชน....ผู้ไม่มีทุกข์ (บนรถ) เดินทางสู่สาวัตถี อินเดีย

43 MB 1:02:37 min
download 161214_002
การอุบัติบังเกิดของพระพุทธเจ้าเป็นของหาได้ยาก ณ ลุุมพินีวัน เนปาล

33 MB 48:05 min
download 161213_001
มรรคคือทางดำเนินของชีวิต ณ พระมูลคันธกุฎี วัดพระเชตวันมหาวิหาร สาวัตถี อินเดีย

27 MB 39:21 min
download 161215_001
วิมุติธรรม (บนรถตอนเช้า มุ่งหน้าสู่กุสินารา อินเดีย)

37.2 MB 54:12 min
download 161215_002
ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ณ สถูปพุทธปรินิพาน กุสินารา อินเดีย

30.3 MB 44:05 min
download 161211_001
กงล้อแห่งธรรม ณ ธัมเมกขสถูป สารนาท พาราณสี อินเดีย

20.8 MB 30:17 min
download 161210_001
ละชั่ว ทำดี ชำระจิตใจ ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร ราชคฤห์

28.9 MB 42:01 min
download 161210_002
พระมหาศาสดาองค์เอกของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ณ มูลคันธกุฏี เขาคิชกูฏ

24.8 MB 36:04 min
download 161209_002
กายทับจิตปิดบังธรรม ณ สถูปบ้านนางสุชาดา พุทธคยา อินเดีย

28.1 MB 40:56 min